Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Наказ МОНмолодьспорт № 1423 від 14.12.12 року

 

Планування роботи кабінету математики

 

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають дисципліну.

Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:

1.   Організаційна робота.

2.   Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету.

3.   Навчально-методична робота.

4.   Позакласна робота з учнями.

5.   Бібліографічна робота.

Навчально-методична робота

У цьому розділі необхідно спланувати роботу щодо створення такої на­вчально-методичної документації: оснащення технічними програмними педагогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальні про­грами для мультимедіа); підбір методичних статей, розробок уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури; розробка і своєчасне оновлення тематичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

У цьому розділі необхідно передбачити придбання технічних та сучас­них електронних педагогічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання, оформлення стендів,'виготовлення демонстраційних моделей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафільмів, кодопози-тів, проведення відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету на­вчальною, довідковою і методичною літературою.

Позакласна робота з учнями

Заходи, що рекомендується запланувати в цьому розділі перш за все: проведення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань; проведення конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.

Бібліографічна робота

У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення систематизації і поповнення карток кабінету (наочних посібників, техніч­них і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розро­бок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).

Орієнтовний план роботи кабінету математики на  навчальний рік

План роботи кабінету математики

Зміст заходів

Термін виконання

1

Обрати раду кабінету, розподілити обов'язки між членами ради

до 05.09

2

Регулярно проводити засідання ради кабінету

1 раз на місяць

3

Скласти графік чергування учнів у кабінеті

до 05.09

4

Силами активу учнів проводити генеральне прибирання кабінету

1 раз на місяць

5

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

до 01.11

6

Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

до 03.09

7

Проводити роз'яснювальну роботу з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в кабінеті математики:

а)   правила роботи в кабінеті;

б)  правила пожежної безпеки;

в)  права та обов'язки учнів;

г)   єдині вимоги до учнів

Протягом року

8

Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності і записати їх у відповідному журналі

вересень

9

Скласти розклад роботи кабінету

до 10.09

10

Перевірити своєчасність і правильність ве­дення інвентарної та матеріальної книг

до 01.10

11

Оформити:

а)   паспорт кабінету;

б)   акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

в)  журнал громадсько-адміністративного контролю;

г)   куточок з техніки безпеки

до 15.09

12

Систематизувати і підібрати дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт

Протягом року

13

Скласти тексти математичних диктантів

Протягом року

14

Підібрати і скласти різнорівневі тематичні контрольні роботи

Протягом року

15

Розробити тексти усних вправ з математики

Протягом року

16

Розробити індивідуальні завдання для невстигаючих учнів

Протягом року

17

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

Постійно

18

Оформити постійно діючий стенд «математична сторінка»

жовтень

19

Підібрати збірку методичних статей з методики викладання математики

Протягом року

20

Випустити предметну газету разом з членами ради кабінету

2 рази на семестр

21

Спланувати і провести відкриті уроки для вчителів школи

листопад

22

Розробити завдання для підсумкових контрольних робіт

травень

23

Організувати обмін  педагогічним досвідом роботи серед членів МО зпроблем методики викладання математики

Протягом року

24

3 метою   навчально-методичного забезпечення  програмних тем поповнювати бібліотеку дидактичної літератури кабінету

Протягом року

25

Поповнити тематичні папки: «Охорона праці та безпека життєдіяльності»; «Нормативні документи»

Протягом року

26

3 метою забезпечення виконання «Єдиних вимог до усного й писемного мовлення» організувати виставку «Кращі зошити учнів»

Протягом року

27

Оформити папки: «На допомогу учням»; «Як розв'язати задачу»

Протягом року

28

Поповнити кабінет демонстраційними мо­делями до стереометричних задач

Протягом року

29

Організувати виготовлення наочних посібників гуртківцями

протягом року

30

Поповнити кабінет математики навчально-наочними посібниками: моделями плоских фігур

Протягом року

31

Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету математики

вересень

32

Організувати проведення педагогічного консультування для учнів

Протягом року

33

Організувати роботу ініціативної групи учнів з метою оформлення і розмно­ження навчально-методичних матеріалів

Протягом року

34

Організувати і провести шкільну олімпіаду з математики. Для чого:

а)   з метою підготовки до олімпіади для кожного класу розробити можливі зразки олімпіадних завдань;

б)   розробити зміст олімпіадних завдань;

в)   проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади

жовтень

35

Організувати і провести заходи предметного тижня математики

листопад

36

Провести конкурс математичних газет

листопад

37

Організувати роботу секції математики у шкільному науковому товаристві

 жовтень

38

Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими дітьми

до 10.09

39

Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки

до 01.10

40

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з проблем методики викладання математи­ки, педагогіки і психології

Протягом року

41

Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки школи і кабінету

протягом року

42

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних програм

вересень

43

Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

Протягом року

44

Провести акцію «Подаруй книгу!»

грудень

 

Перспективний план розвитку кабінету математики

№ з\п

Зміст заходів

Термін

Відповідальний

Виконано

1

Поповнення матеріалів перспективного педагогічного досвіду, розробок відкритих уроків та виховних заходів.

   

 

2

Поповнення кабінету навчально-методичною літературою

   

 

3

Систематизація та каталогізація друкованого та навчального обладнання, навчально-методичної літератури, цифрових освітніх ресурсів

   

 

4

Поповнення кабінету програмними засобами навчального призначення

   

 

5

Поповнення матеріально-технічними засобами (проектор, екран)

   

 

6

Капітальний ремонт кабінету

   

 

Про заходи пожежної безпеки і підтриманню протипожежного режиму в кабінеті_________________________________________

1.1 Відповідальна за протипожежний стан: _______________________________________

Відповідальний за протипожежний стан зобов’язаний забезпечити

дотримання протипожежного режиму в кабінеті.

1.2. Всі учасники навчально-виховного процесу зобов’язані чітко знати і виконувати правила пожежної безпеки, дотримуватись встановленого протипожежного режиму, не допускати ти дій, що можуть призвести до пожежі чи загорання.

1.3. Класне приміщення повинно утримуватись в чистоті, порядку і бути забезпеченими первинними засобами пожежогасіння згідно норм.

1.4. Вогнегасники повинні зберігатися в доступних місцях, бути справними і готовими до пожежогасіння.

1.5. Засоби автоматичної пожежної сигналізації (АПС) і телефонного зв’язку утримувати постійно в справному стані. Біля телефону вказати (напис, табличка) номер виклику пожежної охорони – 01.

1.6. При користуванні електричними подовжувачами необхідно оберігати їх від механічних пошкоджень.

1.7. Електроприлади і електропродовжувачі повинні бути справними, а захисна арматура з’єднувальних вилок, розеток і вимикачів непошкодженою і надійно закріпленою.

1.8. Вогненебезпечні роботи можуть проводитись тільки з дозволу відповідальної особи та пожежної охорони.

1.9. Куріння (паління) не допускається.

1.10. Шляхи евакуації і виходи мають бути вільними, нічим не захаращуватись і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщенні.

1.11. Використання електронагрівальних приладів для підігріву їжі дозволяється в спеціально обладнаних приміщеннях або місцях.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

2.1. Загромаджувати проходи, виходи, підступи до засобів зв’язку, пожежогасіння і електроустановок.

2.2. Користуватись побутовими електронагрівальними приладами на робочих місцях.

2. З. Користуватись несправними, саморобними електроприладами чи приладами з пошкодженою з’єднувальною арматурою.

2.4. Залишати без нагляду електроприлади ввімкненими в електромережу.

2.5. Приносити і зберігати на робочих місцях легкозаймисті та горючі речовини і матеріали.

2.6. Прибирати приміщення з застосуванням легкозаймистих і горючих речовин.

2.7. Самовільно користуватися відкритим вогнем на робочих місцях в приміщеннях і на території та курити на території школи.

2.8. Влаштовувати та експлуатувати тимчасові дільниці електромереж. Проводити ремонт електрогосподарства без дозволу директора та енергетика.

2.9. Використовувати протипожежний інвентар та засоби пожежогасіння не по призначенню.

ЩОДЕННО

Відповідальні за пожежний стан в кабінеті зобов’язаний:

3.1. Перед початком роботи переконатись в справному утриманні і готовності дії наявних засобів пожежогасіння, зв’язку, сигналізації, справності електромережі і електроприладів, в наявності вільних шляхів евакуації.

3.2. Не допускати до роботи осіб, що не пройшли інструктажу з пожежної безпеки, і не ознайомлених з даною інструкцією.

3.6. Перед закриттям приміщень оглянути їх і усунути недоліки, що можуть стати причиною загорання. Відключити всі електроприлади та електромережу. Зачинити приміщення, переконатись в повній його пожежній безпеці.

ПРИ ПОЖЕЖІ

4.1. Негайно викликати пожежну охорону по телефону – "01", вказати при цьому: точну адресу, де горить, що горить і назвати своє прізвище.

4.2. Подати сигнал для евакуації людей з приміщень, для збору членів ДПД.

4.3. Повідомити про пожежу директора школи.

та відповідальну особу, завгоспа. Організувати зустріч пожежних машин, показати найкоротший шлях до місця пожежі, проінформувати про ситуацію.

4.4. Одночасно, по можливості, приступити до гасіння пожежі наявними засобами вогнегасниками, водою .

При загоранні приладів попередньо відключити їх від електромережі чи знеструмити електромережу.

4.5. Вжити заходів для евакуації людей та збереження матеріальних цінностей.

4.6. Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.

Наказ №              від «    »                         200                         р.

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці      для вчителяЗОШ_____________________________________

1Загальні положення

1.1.   Учителем може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту,
підтверджену документом встановленої форми (дипломом).

1.2.   При оформленні на роботу в ЗОШ І-ІІІ ступенів всі працівники повинні пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично (один раз на рік).

1.3.   З учителем повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний
(при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців).

1.4.   У разі необхідності з учителем  проводять позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.

1.5.   Якщо при проведенні занять учитель використовує електрообладнання (прилади, пристрої, верстати, комп'ютери),

 він повинен пройти відповідненавчання з наступною здачею екзамену.

1.6.   Учитель  повинен дотримуватися встановленого в навчальному закладі режиму праці та відпочинку і вимагати 

його  дотримання від учнів.

1.7.   Учитель повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння

 (вогнегасниками).

1.8.   Учитель повинен вміти надавати першу (долікарську) допомогу. У разі захворювання дитини чи нещасного випадку

 повинен негайно викликатимедичного працівника.

1.9.   Учитель  один раз на три роки проходить навчання з охорони праці (безпеки
життєдіяльності) з наступною перевіркою знань.

1.10.  При виконанні професійних обов'язків на вчителя можуть діяти такі шкідливі
або небезпечні фактори:

• висока психофізіологічна напруга;

• висока концентрація уваги;

• небезпека ураження електрострумом;

• небезпека виникнення загорань та пожеж;

• порушення параметрів мікроклімату, передбачених для навчальних приміщень;

• довготривалі статичні навантаження.

1. Загальні правила поведінки учнів

1.1.  Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, в шкільній формі. При вході у школу дотримується правил ввічливості, залишає верхній одяг в гардеробі, прямує до місця проведення уроку.

1.2.  Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

1.3.  Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

1.4.  Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

1.5.  Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим,

старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

1.6.  Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

1.7.  Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна.

1.8.  Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків так і під час перерв.

2.  Поведінка на заняттях

2.1.  При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2.2.  Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’явити щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

2.3.  Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

2.4.  Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

 

3.  Поведінка до початку уроку, на перервах

і після закінчення занять

3.1.   До початку уроку учень повинен:

прибути до кабінету до першого дзвінка, увійти до класу тільки в присутності вчителя і підготуватися до уроку.

3.2.   Під час перерви учні зобов’язані:

навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; вийти з класу; рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням; допомагати підготувати клас на прохання вчителя до наступного уроку; у разі спізнення на урок постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити сісти на місце.

3.3. Під час перерви учням забороняється:

бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор; штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим; палити в будівлі і на території школи.

3.3.   Після закінчення занять учень повинен:

одержати одяг з гардеробу, акуратно одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості.

3.4.   Черговий по класу:

знаходиться в класі під час перерви; забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення; допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку; стежить і підтримує відповідні санітарні умови.

3.5.   Учні, знаходячись в їдальні:

підкоряються вимогам вчителя і працівників їдальні; дотримуються черги; проявляють увагу і обережність при отриманні і вживанні гарячих та рідких страв; вживають їжу та напої, придбані в їдальні чи принесені з собою, тільки в їдальні; прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.

4.  Кінцеві положення

 

4.1.  Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

4.2.  Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи під час учбових занять не в шкільній формі.

4.3.  Учні не мають права під час знаходження на території школи та при проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

4.4.  Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення учбових занять або позакласних заходів без дозволу працівників школи.